Pers

Pers bericht – 13/11/2015

Het aantal net aangekomen asielzoekers in ons land nam afgelopen dagen verder toe. En dat terwijl de pre-opvang beheerd door het Rode Kruis intussen totaal gesatureerd is. Daarbovenop zorgen vertragingen op vlak van registratie en dossierbehandeling voor een nog grotere bottleneck bij de onthaalcentra van Fedasil.

Deze situatie is niet langer aanvaardbaar : niet voor de mensen die hun oorlogs-en thuisland hebben ontvlucht en totaal uitgeput aankomen in ons land.

En ook niet voor de burgers die elke dag aan damage control doen voor de staat. Al weken waarschuwt het burgerplatform de beleidsmakers over de steeds alarmerende situatie : hoeveel mannen, vrouwen en kinderen zal de overheid op straat laten slapen vooraleer ze hun beleid en opvangcapaciteit zullen aanpassen aan deze humanitaire realiteit? Als antwoord op dit immobilisme, besluit het platform nog meer te mobiliseren.

Vanaf nu publiceren we elke vrijdag een cijferrapport met het aantal opvangplaatsen die we hebben gezocht voor de vluchtelingen:

Van vrijdag 6/11 tot en met donderdag 12/11:

  • werd voor 400 mensen een slaapplek gevonden dankzij de solidariteit van de netwerken die ons al wekenlang helpen.
  • 827 mensen sliepen buiten voor de deuren van de vreemdelingendienst en de WTC III. Deze mensen hebben dekens en voedsel gekregen

12239606_185744808431156_5043298590642276420_n


 

Pers bericht – 16/09/2015

 

Maximiliaanpark: het Platform hekelt de opzettelijke tegenkanting van de federale overheid

Brussel, 16 september 2015. Nu meer dan twee weken slapen vluchtelingen in het Maximiliaanpark en de federale regering blijft weigeren om een ​​oplossing voor de crisis te vinden. Slechts 300 plaatsen werden voorzien in het WTC III-gebouw dat eindelijk vanaf morgen 24/24 open zal zijn, terwijl er nu meer dan 800 mensen in het kamp leven. De federale wenst duidelijk het probleem te laten escaleren door het aantal registraties bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet te willen verhogen. Bovendien is de herhaalde oproep binnen de ​​politiek om het kamp te laten ontruimen een regelrechte provocatie. Het Platform heeft geen andere keuze dan nogmaals een beroep te doen op de welwillendheid van de brave burger om te zorgen voor behoorlijke huisvesting voor de vluchtelingen, aangezien de autoriteiten geen fatsoenlijk alternatief wensen te vinden.

Ze zijn nu met 800, de mensen die door de modder waden in het Maximiliaanpark, en dit terwijl de federale overheid de situatie vrijwillig laat escaleren. Sinds verschillende weken wachten honderden mensen langer en langer in steeds slechtere omstandigheden op hun registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken, die hen een plaats zou voorzien in een opvangcentrum. De wachttijd vandaag? Bijna 10 dagen voor mannen! Maar de regering weigert om waardig en menselijk tijdelijk onderdak te voorzien en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie weigert een toename van het aantal dagelijkse registraties in overweging te nemen. Het is ons nu duidelijk dat de Staatssecretaris een bottleneck wenst te creëren bij de registraties om zo de opvang van vluchtelingen in België te beperken, en hij tegelijkertijd geen menselijk en pragmatisch antwoord op deze crisis wenst. Tezelfdertijd blijft de regering druk uitoefenen op de Stad Brussel om het vluchtelingenkamp manu militari te ontruimen.

Het WTC III-gebouw zal morgen eindelijk 24u op 24 open zijn, maar 300 plaatsen voorzien is niet voldoende indien er geen verhoging komt van de registraties. Dit is het begin van een menselijk drama: de levensomstandigheden en het weer verslechteren, de wachttijd wordt alsmaar langer en het kamp bereikt zijn maximale capaciteit. Een verplichte ontruiming zal geen ander effect hebben dan extra spanningen creëren en vluchtelingen op straat doen belanden. Nochtans werden alternatieven voorgesteld door de burgers, zoals de inrichting van het Douanegebouw op de site van Tour & Taxis. Een oplossing die van tafel werd geveegd door de politici.

Daarom zal het Platform vanaf deze avond met waardigheid en respect 300 mensen begeleiden naar het WTC III-gebouw. Het gebouw zal dus haar maximale capaciteit hebben bereikt zonder dat het kamp leeg staat. Voor de 500 mensen die in de steek worden gelaten door de federale overheid doet het Platform beroep op de Brusselaars zodat zij onderdak zouden bieden aan vluchtelingen in afwachting van hun registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Er is nu een website beschikbaar waar gezinnen zich kunnen aanmelden om één of meer personen onder te brengen tijdens hun 3 tot 10 dagen wachttijd.

Bovendien is het Platform sterk gekant tegen de tussenkomst van de ordediensten in het Maximiliaanpark en vraagt het dat het Park een ontmoetingsplaats zou blijven nadat de vluchtelingen een nieuw verblijf hebben gekregen. Dit park is op heden uitgegroeid tot het symbool van de interactie tussen de Belgische burgers en vluchtelingen. Zij kan geen noodoplossing zijn voor de opvangproblemen, maar dient wel een ruimte te blijven waar interactie en menselijk contact mogelijk zijn.

De vrijgevigheid van de burgers kan geen oplossing op lange termijn uitmaken, of het nu die van de actieve vrijwilligers in het park is of die van de gezinnen die zich reeds hebben aangeboden om vluchtelingen op te vangen. Het Burgerplatform ter ondersteuning van vluchtelingen herhaalt nogmaals haar oproep aan de federale overheid om de registratiecapaciteit van de Dienst Vreemdelingenzaken te verhogen. Het is hoogdringend dat er eindelijk een duurzame oplossing op tafel wordt gelegd bij de federale overheid. Het verhogen van de registraties maakt de laatste kans uit voor de overheden om hun ​​bereidheid te tonen om deze crisis op een menselijke en gepaste manier aan te pakken.

Contactpersoon voor de pers:

Véronic Thirionet

v.thirionet@gmail.com

0472 99 94 29


Pers bericht – 08-09-2015

500 bedden: in welke realiteit leeft de Federale Overheid?

Brussel, 8 september 2015. Al meer dan een week slapen kandidaat-vluchtelingen, hoofdzakelijk Syriërs, Afghanen en Irakezen, in een park in Brussel, vlakbij het Noordstation. Een gebouw openen met 500 bedden maar zonder sanitaire voorzieningen en dat enkel ’s nachts toegankelijk is, zoals het nu voorzien wordt door de Federale Overheid, is geen passende oplossing en beantwoordt niet aan de basisbehoeften van de kandidaat-vluchtelingen. Het kamp, een zichtbaar en beschamend symbool voor het falen van de Belgische en Europese politiek inzake migratie, is dus nog steeds verzadigd.

Ondanks de steun en het geweldige werk verzet door de vrijwilligers, waaronder vluchtelingen zelf, zijn de minimumnormen van de menselijke waardigheid helemaal nog niet bereikt. Het Burgerplatform ter ondersteuning van vluchtelingen en hun partners zijn er zich van bewust dat het onthaalkamp geen duurzame oplossing is en zouden het kamp graag opdoeken vanaf het ogenblik dat er een duurzame oplossing wordt voorzien door de Federale Overheid, dat het de vluchtelingen toelaat waardig te leven. Dit zal enkel worden gedaan wanneer er een reële politieke respons is, gevolgd door concrete acties. Het platform, geholpen door professionelen uit het humanitaire veld, is van mening dat er minstens 1000 nieuwe plaatsen nodig zijn in afwachting van de inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit moet gebeuren op een plaats waar het mogelijk is waardig te leven en te slapen, die voldoet aan de minimumnormen qua comfort en die medische en psychologische hulp toelaat. Elke dag komen er nieuwe families aan in het kamp en het slechte weer blijft maar aanhouden: het is nú dat er gereageerd moet worden! De ongeziene mobilisatie van burgers moet zijn weerga vinden in de acties van de overheid.

Het platform wil de duizenden burgers bedanken (meer dan 16.000 “likes” op Facebook in een week tijd!) die hun stem hebben laten horen en die gezorgd hebben voor een ongelooflijk aantal giften. Deze mobilisatie werd onder meer mogelijk gemaakt door de coördinatie van een handvol vrijwilligers, bijgestaan door duizenden mensen die bereid waren om te helpen. Momenteel wordt de coördinatie van het kamp verzekerd door de vrijwilligers en het Burgerplatform ter ondersteuning van vluchtelingen, met de hulp van organisaties zoals Dokters van de Wereld, Samu-Social, en Oxfam, dat vanaf vandaag het beheer van de giften van kleding op zich neemt, en met de logistieke hulp van Artsen Zonder Grenzen.

Het Burgerplatform ter ondersteuning van vluchtelingen dringt er bij de Belgische politiek op aan om eindelijk een passende oplossing op lange termijn te vinden voor deze humanitaire crisis die zich in het hart van Europa afspeelt. Gezien het aantal vluchtelingen dat elke dag in België aankomt, is de ondersteuning van de kandidaat-vluchtelingen die dagelijks voor de deuren van de Dienst Vreemdelingenzaken staan, onontbeerlijk.

Voor mensen die vrijwilliger willen worden: surf naar de Facebookpagina van het platform: http://www.facebook.com/plateformerefugiesbxl