Over ons

Solidariteit met alle migranten

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen beoogt concrete solidariteit met alle migranten. Het Burgerplatform stelt het huidige Belgische en Europese beleid aan de kaak en wil het bestrijden. Iedereen heeft recht op een waardig leven.

De bron van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen

In 2014 werden 59,5 miljoen mensen op de vlucht gejaagd door vervolgingen, conflicten, geweld of door schendingen van de mensenrechten. Miljoenen mensen ontvluchtten de armoede of de gevolgen van klimaatveranderingen. Alleen maar in Syrië hebben de repressie en vervolgens de oorlog de bevolking doen vluchten. 7,6 miljoen Syriërs zijn binnen hun eigen land op de vlucht (statistieken van UNHCR). Meer dan 4 miljoen zijn het land ontvlucht.[1]

De merendeel van de Syrische vluchtelingen heeft toevlucht gezocht in de buurlanden. Zo vangen Jordanië, Turkije, Egypte en Libanon ongeveer 95% van alle Syrische vluchtelingen op. Niettemin slaagt een minderheid erin Europa te bereiken, waar ze volgens de Conventie van Genève (1951) asiel kunnen aanvragen. Het gaat sinds het begin van het jaar om honderdduizenden asielaanvragers die aan de grenzen van Europa zijn aangekomen of die zich al op het grondgebied van een EU lidstaat bevinden. De grote meerderheid heeft een gevaarlijke en moeilijke weg achter de rug. Ze klommen over muren en staken zeeën en grenzen over. Ze betaalden een zware tol. Ze hebben hun leven, hun gezondheid, hun integriteit en wat hen nog restte aan bezittingen op het spel gezet.

Ons land was echter niet klaar om hen op te vangen. De vorige regering sloot 5.000 opvangplaatsen, onder de aanzet van de voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maggie De Block. In juli, toen de Syrische bevolking, slachtoffer van de oorlog, al op de vlucht was, schrapte Theo Francken, de huidige staatssecretaris, meer dan 1.000 plaatsen in open opvangcentra. Stonden de tientallen en later honderdtallen asielzoekers op straat, zonder logement of hulp, terwijl ze dagenlang wachtten tot Vreemdelingenzaken hen kon ontvangen. Onder ze, waren er Syrische vluchtelingen maar ook mensen uit Irak, Afghanistan, Eritrea, etc.

Als reactie hierop ontstond op 2 september 2015 in de hoofdstad een burgerbeweging. Verscheidene verenigingen en ontelbare burgers kwamen samen en richten het « Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen » op. Met spoed, gezien de noodsituatie, zorgden zij voor maaltijden, medische zorg, onderdak, animatie, psychologische steun en onderwijs (voor alle leeftijden) in het Maximiliaanpark, naast Vreemdelingenzaken. De nieuwe bewoners van het park en alle vrijwilligers maakten enkele moeilijke weken door, terwijl ze afwachtten tot de regering deze « crisis » zou aanpakken.

Geleidelijk werden maatregelen genomen, zoals de opening van bedden in WTC III. Vandaag is het kamp afgebroken. Ook al heeft het Burgerplatform zijn doeltreffendheid bewezen, toch wil het de plaats van de Belgische Staat niet innemen. De Belgische Staat heeft volgens de Europese en internationale wetgeving namelijk heel wat verplichtingen tegenover de asielzoekers. De solidariteit tegenover de vluchtelingen en de bewustwording van de gaten in het Belgische beleid rond migratie, blijven echter in het geheugen gegrift.

Onze heden en onze toekomst

Vandaag wil het Burgerplatform zijn activiteiten een duurzaam karakter geven, gesteund op de mooie solidariteit met de asielzoekers en op de nooit vertoonde mobilisering van de burgers. Het wil de wortels van deze crisis blotleggen en de veranderingen onderzoeken opdat een dergelijke crisis zich niet meer voordoet.

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen is ervan overtuigd dat alleen een duurzame en solidaire oplossing een antwoord kan bieden op de huidige situatie en neemt bijgevolg volgende standpunten in.

De volgende principes gelden als leidraad in de acties en overwegingen van het Burgerplatform :

 • Migranten[2] zijn een bron van rijkdom. De concurrentieslag tussen verdrukten heeft een prijs. België en Europa hebben migranten nodig voor hun demografie en economie. De argumenten die verdrukten verdelen en verwerpen, schaden ieders welzijn.
 • De asielzoekers die nu in Europa aankomen, zijn ontvankelijk in het kader van de Conventies van Genève. Het lijkt noodzakelijk dat de Staat zich op zijn minst solidair toont, zoals voorzien in de conventies, en de verplichtingen respecteert wat de gesloten centra betreft, waarvoor België al herhaalde keren veroordeeld werd door het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Europese Commissie. De Belgische Staat moet onmiddellijk extra middelen vrijmaken voor de registratie van de asielaanvragen en voor het vergroten van de opvangcapaciteit. Een kwaliteitsvollere en grotere opvangcapaciteit moet ook op lange termijn verzekerd zijn.
 • De Europese Unie plooit zich de laatste jaren op zichzelf terug en grijpt naar veiligheidsmaatregelen (het bouwen van muren, het sluiten van grenzen, …). Deze maatregelen zijn soms illegaal en/of hebben hun efficiëntie niet bewezen. Ze zet mensen, die geen andere keuze hebben dan te vluchten, ertoe aan om hun eigen leven en dat van hun kinderen op het spel te zetten. Dat is niet ons Europa ! De EU moet de solidariteit tussen zijn lidstaten en de idealen van vrede en democratie aanmoedigen, zoals beschreven in het Verdrag over de Europese Unie[3], en moet een toevluchtshaven zijn voor migranten.
 • Het Burgerplatform wil een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten en waar ideeën en initiatieven ten gunste van solidariteit tussen de vluchtelingen en burgers, kunnen groeien. Het platform wil het werk dat al gedaan werd door de groepen waaruit het samengesteld is, consolideren en voor begeleiding zorgen tijdens de asielprocedure en daarna (juridische bijstand, vertalingen, etc.).
 • Het Burgerplatform wenst sensibilisatie- en mobilisatieacties te voeren over vraagstukken over migratie. Het wil daarom synergiën creëren met organisaties die al in België en Europa actief zijn. Wij drukken onze solidariteit uit met de personen die instaan voor het onthaal en met alle sociale werkers. Deze mensen worden elke dag geconfronteerd met de ellende en het geweld die veroorzaakt worden door het blinde en antisociale beleid van onze regeringen.

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen wil het debat voeren over volgende opties en zijn denkpistes verspreiden onder burgers en economische en politieke decision makers.

 • Het voorzien van veilige en legale oplossingen voor migratie, zoals een humanitaire corridor, de toekenning van humanitaire visums en de onmiddellijke activatie van de Europese richtlijn over tijdelijke bescherming;
 • Een moratorium wat de Dublinverordening betreft. Deze verordening stelt dat de asielaanvraag behandeld moet worden in het eerste Europese land waar de aanvrager aankomt, ook al zijn een aantal landen aan de grenzen van Europa niet in staat of niet bereid om de elementaire noden van de asielzoekers te beantwoorden en hun asielaanvraag te analyseren;
 • Een groter toezicht op de activiteiten van Frontex en/of de herbestemming van het agentschap. Frontex zou de kustwachten kunnen ondersteunen die reddingsacties uitvoeren op zee en/of de grenspolitie ondersteunen om de identificatie te faciliteren, om kwetsbare personen (minderjarigen, …) beter op te vangen en de toegang tot de asielprocedure te garanderen;
 • De uitbreiding van de criteria om in aanmerking te komen voor bescherming binnen de EU;
 • Het in rekening nemen van de eisen van de collectieven van mensen zonder papieren, zoals de herziening van de voorwaarden voor een verlengd verblijf en de rechten en plichten om in aanmerking te komen voor staatsburgerschap;
 • De sluiting van gesloten centra, die een grote kost hebben voor onze samenleving en die geen oplossing zijn voor mensen die geen enkele misdaad begingen.

[1] Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties heeft het aantal vluchtelingen de kaap van 4 miljoen overschreden. Dit cijfer zal oplopen tot 4,27 miljoen tegen het einde van dit jaar.
[2] Inbegrepen: vluchtelingen volgens de conventie van Genève, economische migranten, klimaatvluchtelingen, enz.
[3] Het artikel 3.5 van het Verdrag stelt , « In de betrekkingen met de rest van de wereld handhaaft de Unie haar waarden en belangen en zet zich ervoor in, en draagt zij bij tot de bescherming van haar burgers. Zij draagt bij tot de vrede, de veiligheid, de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het wederzijds respect tussen de volkeren, de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind, alsook tot de strikte eerbiediging en ontwikkeling van het internationaal recht, met inbegrip van de inachtneming van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. »